Závod pro dobrou věc

Pravidla závodu

 1. Závod Biatlon pod Javorovým (dále jen „Závod“) pořádá Spolek CHKS, se sídlem Oldřichovice 324, 739 61, Třinec, IČ: 08530831 (dále jen „Pořadatel“)
 2. Místem Závodu je areál TJ Vendryně ve Vendryni, jehož „vlastníkem“ je TJ Vendryně z.s., č. p. 506, 73994 Vendryně, a přilehlé zázemí, jehož vlastníkem je Obec Vendryně, č. p. 500.
 3. Závod je čistě amatérský a jeho hlavním cílem je pomoc mladým sportovcům v regionu. 
 4. Závodník bere na vědomí, že se účastní charitativní akce, jejíž cílem je hlavně podpořit mladé talentované sportovce v regionu. V závodě nejde o materiální výhru, ale veškerý výtěžek poputuje na podporu mladého talentovaného sportovce či sportovců v regionu, kterého či které vybere ve spolupráci se sportovními oddíly v regionu Rada Sdružení CHKS, jakožto statutární orgán pořadatele závodu.
 5. Závodu se můžou účastnit závodníci, kteří nejsou profesionálními sportovci a kteří dosáhli v den závodu věku min. 6 let. Závodníci mladší 18let musí nejpozději v den závodu předložit souhlas zákonného zástupce o převzetí plné zodpovědnosti za závodníka.
 6. Závodník je povinen se do závodu nejdříve registrovat pomocí online formuláře na webových stránkách www.biatlonpodjavorovym.cz a zaplatit startovné ve výši 250 Kč na účet Pořadatele. Každý závodník je povinen uvést v registračním formuláři úplné a pravdivé údaje. 
 7. Startovné ve výši 250 Kč platí pro ženy a muže. Děti platí startovné ve výši 150 Kč. V ceně startovného je občerstvení – polévka a nápoj (pivo nebo limo), na které závodník obdrží lístek, který může uplatnit v Hospodě Na hřišti.
 8. Uzávěrka registrace končí ve čtvrtek 6.4.2023 ve 22:00 nebo naplněním kapacity závodu, tj. 100 osob vč. dětí. Registrace může proběhnout i na místě, kapacita ale max. 10 osob.
 9. Každý závodník se musí v den závodu odprezentovat v místě a čase tomu určeném. Tím se rozumí, že se přijde ukázat pořadatelům a obdrží lístek na občerstvení, startovní číslo a čip. Účastníkovi závodu se zakazuje jakékoliv zasahování do vzhledu a grafických detailů uvedených na čísle. 
 10. Závodník se musí na start dostavit včas. V případě, že se dostaví bez předchozí telefonické omluvy pořadateli půl hodiny po uplynutí času pro registraci, nemůže se již závodu účastnit a peníze mu nebudou vráceny. 
 11. Po skončení závodu je závodník povinen vrátit zapůjčený čip a startovní číslo.
 12. Závodník je zodpovědný za správné upevnění kontrolního čipu od startu až po cíl závodu. Pokud závodník ztratí v průběhu závodu kontrolní čip, musí ihned informovat v cíli časomíru. 
 13. Závodí se ve čtyřech kategoriích. Muži, ženy a kluci, holky (děti). Dětmi jsou myšleny osoby ve věku 6-15 let (dovršených v den závodu).
 14. Závodí se za každého počasí a klimatických podmínek. Pokud nebude sníh, závody se i přesto konají a poběží se po blátě či po trávě. 
 15. Trať je označena zvýrazňovačem a označenými kolíky a je zakázáno si trať jakkoliv zkracovat či se jinak nedržet trasy. Zůstat na trase je zodpovědností závodníka. Úmyslně měnit značení trasy závodníkům spadá podle pravidel do kategorie „Nesportovního chování“ (U každého závodníka se očekává sportovní chování po celou dobu závodu. Účastníci se zdrží nesportovního chování, včetně používání neslušných slov, gest nebo jednání zaměřeného na účastníky, zaměstnance, dobrovolníky a diváky. Nesportovní chování je důvodem diskvalifikace.) 
 16. Startuje se postupně po 1 minutě. Začínají děti, které budou mít zkrácenou trasu, následují ženy a finišují muži.
 17. Každý závodník, který odhodí odpadky mimo občerstvovacích stanic a překážek, bude diskvalifikovaný.
 18. Pomalí závodníci musí umožnit rychlejším závodníkům je předběhnout. Záměrné bránění rychlejším „běžcům“ v předbíhání na jakémkoliv úseku trati je klasifikované jako „Nesportovní chování“
 19. Každý závodník svou registrací, zaplacením startovného, převzetím půjčeného čipu, převzetím startovního čísla a lístků na občerstvení prohlašuje, že: 
  • se seznámil s pravidly, které byly zveřejněné na webových stránkách závodu: www.biatlonpodjavorovym.cz a potvrzuje, že netrpí žádnou závažnou nemocí a je fyzicky i duševně způsobilý se Závodu účastnit. 
  • startuje v tomto Závodě výhradně na vlastní nebezpečí, odpovědnost a osobní riziko. Pořadatel nenese žádnou zodpovědnost za zdraví a život závodníka během celého dne, tj. ani při případném tréninku závodníka, či po skončení vlastního závodu.
  • nese civilní a právní odpovědnost za škody, které sám způsobí
  • zříká se práva vymáhat jakoukoliv náhradu od organizátora anebo jeho zadavatele, v případě nehody a škod vzniklých v souvislosti se závodem, tím jsou myšleny i škody na výstroji či výzbroji (poškrábané běžky najetím na kámen na trati apod.)
  • bere na vědomí, že pořadatel nepřebírá zodpovědnost za odložené věci
  • byl důkladně poučen o průběhu závodu a obdržel veškeré informace ohledně pravidel bezpečnosti, fair-play a dalších podmínek závodu
  • souhlasí, že pořadatel může audiovizuálně zaznamenávat sportovní výkon závodníka, a poskytuje tím pořadateli svolení, aby audiovizuální záznamy nebo fotografie, vytvořené před, během a po skončení závodu, byly pořadatelem nebo jím určenou osobou užity všemi způsoby uvedenými v § 12 odst. 4 Autorského zákona za účelem prezentace tohoto závodu, a to bez jakéhokoliv nároku na odměnu
  • bere na vědomí, že před, během a po skončení závodu není nikdo oprávněn fotografovat, natáčet na videokameru nebo jiným způsobem zaznamenávat průběh sportovní soutěže bez předchozího souhlasu pořadatele a řádné akreditace, vyjma pořizování záznamů pro své vlastní účely a potřeby
  • souhlasí s dodržením brandingu na pořadatelem určených místech v rámci své osoby, sportovních prostředcích a doplňcích. Je zakázáno překrývání reklamních nápisů pořadatele.
 20. Závodník je povinen dát první pomoc jinému zraněnému závodníkovi. 
 21. Závodník musí dodržovat pravidla Fair-play.
 22. Do závodu smí nastoupit pouze závodníci, kteří splňují bez výhrad pravidla závodu, jsou v dobrém zdravotním stavu, nejsou pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Pořadatel si vyhrazuje právo nepustit na start nebo zastavit v závodě každého závodníka, který nebude splňovat pravidla závodu nebo který bude vykazovat příliš velké známky únavy a bude ohroženo jeho zdraví. 
 23. Závodník může vyběhnout na start pouze na pokyn startéra.
 24. Vyhlašují se tři nejlepší závodníci v jednotlivé kategorii. 
 25. NEPŘÍZNIVÉ POČASÍ A JINÉ OKOLNOSTI - V případě velmi nepříznivého počasí, jiných přírodních katastrof nebo z jiných organizačních a technických důvodů si organizátor závodu vyhrazuje právo změnit, upravit část nebo celý úsek trasy, jako i překážky. V krajních případech je možné zrušit i celý závod z důvodu zdraví a bezpečnosti závodníků, diváků a organizátorů. Pokud budou závodníci požádáni ukončit závod z výše uvedených důvodů, musí tak učinit okamžitě.
 26. Organizátor není odpovědný za nehody vzniklé v době příjezdu účastníků na závod a v době zpáteční cesty ze závodů.
 27. Nedostatečná znalost pravidel se nepřipouští jako argument.
 28. Osoby bez startovních čísel pohybující se na trase závodu budou odstraňovány z trasy pořádkovou službou závodu.
 29. Organizátor zajišťuje všem účastníkům v závodu nezbytná lékařská ošetření v době trvání závodů.
 30. V případě odstoupení závodníka z účasti v závodu není účastníkovi vrácen poplatek za startovné. 
 31. Organizátor si vyhrazuje právo k výkladu těchto Pravidel a k provádění jejich změn.
 32. O případech, na něž se nevztahují tato Pravidla, rozhoduje Organizátor.